Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze website is gebouwd, wordt geëxploiteerd door en is eigendom van e-Ventus BV gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder nummer 30232116. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.zeilcursus.nl en www.zeilschool.co (hierna Website). Door uw gebruik van de Website aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

De Website

Via de Website kunt u websites van derden (hierna: "Leveranciers") vinden. e-Ventus BV spant zich ervoor in om via de Website contacten te leggen tussen u en de websites van Leveranciers.

Gebruik van Website-materiaal

Alle materiaal op de Website is eigendom van e-Ventus BV zelf of van partners van e-Ventus BV die toestemming hebben gegeven het betreffende materiaal te gebruiken.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij e-Ventus BV.

Privacy

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van e-Ventus BV. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van klantenadministratie, marktonderzoek en gepersonaliseerde informatie en acties voor onze producten en diensten of producten en diensten van de Leveranciers. Indien u er geen prijs op stelt dergelijke informatie te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@e-ventus.nl. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u in onze privacy statement.

Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van e-Ventus BV, is e-Ventus BV niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website.

Afwijzing garanties

Wij wijzen nadrukkelijk alle garanties, impliciet dan wel expliciet, van welke aard dan ook, van de hand, met inbegrip van doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending. Wij garanderen niet dat onze diensten of gegevens aan uw wensen voldoen of dat de diensten of gegevens ononderbroken, tijdig, beveiligd of foutloos wordt aangeboden; evenmin bieden wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de diensten of gegevens of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige van de Website verkregen gegevens. U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u materiaal of informatie hebt gedownload of anderszins van onze Website hebt verkregen, u zulks volledig naar eigen keuze en voor eigen risico hebt gedaan en u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of gegevensverlies als gevolg van het binnenhalen van dergelijk materiaal en/of dergelijke informatie.

Wij bieden geen garantie met betrekking tot de goederen of diensten van de Leveranciers die zijn gekocht of verkregen via onze Website of met betrekking tot overeenkomsten met de Leveranciers die u via onze Website bent aangegaan. Ook adviezen of gegevens die u van ons hebt verkregen, leiden niet tot de totstandkoming van enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden wordt geboden. Voor zover de wet het uitsluiten van bepaalde garanties niet toestaat, is het mogelijk dat sommige van bovengenoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

Hyperlinks

Hyperlinks op de Website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan e-Ventus BV. e-Ventus BV biedt geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van die websites en/of servers.

Wijziging van deze voorwaarden

e-Ventus BV behoudt zich het recht voor naar eigen keuze wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden en in welk deel van de Website dan ook. Indien u de Website bezoekt en gebruik maakt van het materiaal en de diensten die daarop worden aangeboden nadat e-Ventus BV de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden op de Website heeft gepubliceerd, verklaart u zich nu voor alsdan gebonden aan die nieuwe versie. Indien u zich niet aan die wijzigingen gebonden wenst te verklaren, dient u van verder gebruik van de Website af te zien.

Reclame en sponsoring

Op de Website zijn reclame en boodschappen van adverteerders en sponsors aanwezig. De adverteerders en sponsors dienen er zelf voor te zorgen dat het materiaal dat zij op de Website aanbieden voldoet aan de bepalingen van internationaal en nationaal recht. e-Ventus BV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in advertenties.

Toepasselijk recht en forum

Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de Website.

Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van de Website zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.[Home] [Site aanmelden of wijzigen] [Privacy statement] [Algemene voorwaarden] [Mail de redactie]